Образец на информация за сключен договор по чл. 28, ал. 3

По т.I (22) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ДИР.БГ АД

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Данаил Дечев , № 7,

адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):

гр._____________, ул.______________________________, №______________,

тел.:____________, факс:__________, интернет адрес :____________________,

лице за контакт във връзка с проведената процедура:

Владимир Рашков Георгиев, на длъжност Директор за връзки с инвеститорите, тел.: 02/9694515,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0152-C0001 съм провел процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с обект :

Доставка на ДМА и ДНА: Хардуер за осигуряване работата на софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура и Софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура”

С Решение/Заповед № ОП2-011 от 30.05.2013 г. е определен за изпълнител следния кандидат:


Булмаг АД, 1784 София, ул. Григорий Горбатенко 7
Бенефициент:___________________

(Владимир Иванов Жеглов)

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ДИР.БГ" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и ДО."